Gebruik kortingscode 'OVERHEMDENSALE' en betaal 50 euro voor 3 Overhemden
Voor 10.00 uur besteld de volgende dag in huis| Check de levertijd!
Gratis verzending boven de 100 euro
Meer dan 12.000 tevreden klanten
Altijd de scherpste aanbieding

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definitieas

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten

van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging

en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

SampleSupply B.V.
Zwarteweg,123 1431VL Aalsmeer Noord-Holland Nederland
Telefoonnummer: 0297-201185
E-mailadres: support@SampleSupply.nl
KvK-nummer: 66041538
BTW-identificatienummer: NL856370502B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen

of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de

consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde

handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de

overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot

voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst

ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van

dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten

is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij producten;

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende

een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag

de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De

ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze

over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd

weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop

de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave

van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht

of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na

het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft

verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt

de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de

bedenktijd

 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en

de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is

van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer

hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de

consument en kosten daarvan

 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn

door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,

zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De

consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de

consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de

ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer

aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de

dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een

beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de

ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door

de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming

van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of

elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot

levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van

gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de

nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten

door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen

14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft

gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor

de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug

te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar

alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt

verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer

worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt

persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,

goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde

datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en

die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn

om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen

en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van

de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet

en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht

op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van

retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van

ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De

opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend

voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen

te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst

betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de

consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling

of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht dan kan het klachtenformulier bij Qshops

worden gebruikt voor bemiddeling. Dit is een automatisch proces.

5. Bij het ontstaan van een geschil kan deze worden aangedragen. Tevens is het mogelijk om

klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven

informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking

tot de internetsite berusten bij SampleSupply B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 18 Persoonsgegevens.

SampleSupply B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met

haar privacy beleid. SampleSupply B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en

wetgeving in acht.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van SampleSupply B.V., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is

uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20 Links

De site van SampleSupply B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites

bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft SampleSupply B.V. geen invloed

en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 21 Uw rechten

U kunt altijd aan SampleSupply B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u

een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan SampleSupply B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen

of andere correcties aan te brengen, die SampleSupply B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u SampleSupply B.V.

hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw

e-mailadres heeft opgegeven.

 

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

 

Privacy Verklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe

we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SampleSupply B.V.. U dient zich ervan bewust

te zijn dat SampleSupply B.V niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en

bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

SampleSupply B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SampleSupply B.V. of die van een derde partij.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij

beschikken.

 

Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SampleSupply B.V. of die van een

derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover

wij beschikken.

 

Cookies

 

Wat is een cookie?

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of

Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer

wordt opgeslagen.

 

De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd

worden.

 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen

(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter.

 

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf

afkomstig zijn.

 

Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen

wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt

overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de

Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe

Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de

verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

 

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor

onze contactpagina.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uw adequaat te identificeren.

 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van

het cookie in kwestie mee te sturen.

 

U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

Meer informatie over cookies?

 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl

 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

 

 

Veranderingen

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens;

 
SampleSupply B.V.
Zwarteweg,123
1431VL Aalsmeer Noord-Holland Nederland
E-mail: support@samplesupply.nl 
KVK: 66041538
BTWNR: NL856370502B01

Gratis verzending!

Bij een bestelling boven de 100 euro

24 uur levering

Voor 10.00 uur besteld de volgende dag in huis| Check de levertijd!

Tevreden klanten

Meer dan 12.000 tevreden klanten

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.